V kliničnem preizkušanju 3. faze (3111-301-001) je zdravilo kariprazin doseglo primarno končno točko učinkovitosti, pri čemer je bila pri celokupni oceni po lestvici za ocenjevanje depresije Montgomery-Åsberg (MADRS) dokazana statistično pomembna sprememba v šestih tednih po začetku zdravljenja pri pacientih z veliko depresivno motnjo.

V drugi stopnji preizkušanja (3111-302-001), je bilo pri zdravilu kariprazin pri celokupni oceni po lestvici MADRS dokazano izboljšanje simptomov depresije od izhodišča do šestega tedna zdravljenja v primerjavi s placebom.
Varnostni podatki so bili skladni z znanim varnostnim profilom kariprazina pri vseh indikacijah, odkriti pa niso bili nobeni novi varnostni signali.

Na podlagi pozitivnih rezultatov dveh študij (3111-301-001 in RGH-MD-75) in celokupnosti podatkov, o katerih je bilo poročano, partner družbe Gedeon Richter, družba AbbVie, namerava pri Agenciji za hrano in zdravila v ZDA vložiti dodatno indikacijo za zdravilo Vraylar® (Reagila) za razširjeno uporabo kariprazina za dodatno zdravljenje velike depresivne motnje.