Obvestilo o zasebnosti za poročanje neželenih učinkov

OBVESTILO O​​ varSTVU​​ ZASEBNOSTI​​ 

PRI OBDELAVI PODATKOV, POVEZANIH S FARMAKOVIGILANCO IN SLUŽBO ZA MEDICINSKE INFORMACIJE

(Obvestilo o varstvu zasebnosti)

 

 • OSNOVA

Podjetje​​ Gedeon Richter​​ Plc.​​ (H-1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., Hungary, Cg. 01-10-040944), (v nadaljevanju: »Richter« ali »mi«) kot upravljavec podatkov in njegova hčerinska družba​​ Gedeon Richter, trženje, d.o.o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: GR Slovenija), kot obdelovalec podatkov, ​​​​ sta zavezana k spoštovanju vaših pravic do varstva podatkov in zasebnosti ter k zavarovanju vaših osebnih podatkov.​​ Zato je cilj tega Obvestila o varstvu zasebnosti razložiti, kako obdelujemo in varujemo vaše osebne podatke, ko​​ 

 • poročate o neželenem dogodku/neželenem učinku zdravila v zvezi z našim/-i izdelkom/-i;​​ 

 • zahtevate informacije o enem ali več naših izdelkih ali​​ 

 • vlagate druge zahtevke ali vprašanja, povezana z neželenimi dogodki/neželenimi učinki zdravila ali medicinskimi zadevami.

Uporabili bomo informacije, ki nam jih (vi ali druge osebe) ​​ posredujete o sebi oziroma v zvezi z vami prek katerega koli komunikacijskega kanala (npr. neposredno nam poslano elektronsko sporočilo ali stik z nami prek enega od naših partnerjev ali prek naše spletne strani), tako da nam pošljete vprašanje ali obvestilo o neželenem dogodku/neželenem učinku zdravila oziroma nas pokličete z zahtevo, da ustrezno ukrepamo v zvezi z vašim zahtevkom ali obvestilom.

 • KONTAKTNI PODATKI UPRAVLJAVCA PODATKOV​​ 

Naziv:​​ Chemical Works of Gedeon Richter Plc.

Sedež:​​ H-1103 Budapest,​​ Gyömrői út 19-21., Hungary

Poštni naslov:​​ 1475 Budapest, P. O. Box 27, Hungary

Matična št. družbe:​​ Cg. 01-10-040944

Davčna številka:​​ 10484878-2-44

Spletna stran:​​ www.richter.hu

E-mail:​​ dataprotection@richter.hu

 

 • KONTAKTNI PODATKI OBDELOVALCA PODATKOV

Naziv:​​ Gedeon Richter, trženje, d.o.o.

Sedež:​​ Ljubljana

Poštni naslov:​​ Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana

Matična št. družbe:​​ 6064655000

Davčna številka:​​ SI44826354

Spletna stran:​​ https://www.richter.si/​​ 

Direktorica: Mag. Tea Gašperšič Oblak, mag. farm.

 

DRUGI POGODBENI OBDELOVALCI

 

Naziv:​​ ArisGlobal Limited

Sedež: 16A, Lincoln Place, Dublin 2, Ireland

Spletna stran:​​ https://www.arisglobal.com/contact-us/

 

Naziv:​​ Clinres Farmacija d.o.o.

Sedež:​​ Ljubljana

Poštni naslov:​​ Vilharjeva cesta 29, 1000, Ljubljana, Slovenia

Matična št. družbe:​​ 1991396000

Davčna številka:​​ SI53027574

Spletna stran:​​ http://www.clinres.si/​​ 

Direktor:​​ Robert Ivanec

Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo podatkov: e-pošta:​​ varovanje.podatkov@clinres.si.

Dejavnosti obdelave podatkov:​​ zunanji izvajalec na področju farmakovigilance in medicinskih informacij.

 

 • POMEN IZRAZOV

»Neželeni dogodek«​​ pomeni kakršen koli nepričakovan zdravstveni dogodek pri bolniku ali preizkušancu v klinični raziskavi, ki prejme zdravilo, ki pa nima nujno vzročne zveze z zdravljenjem.

»Neželeni učinek zdravila«​​ pomeni odziv na zdravilo, ki je zdravju škodljiv in​​ nenameren.​​ Vzročna zveza med zdravilom in dogodkom je domnevna.

»Upravljavec podatkov«​​ pomeni fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave; kadar namene in sredstva obdelave določa pravo Unije ali pravo države članice, se lahko upravljavec ali posebna merila za njegovo imenovanje določijo s pravom Unije ali pravom države članic.

»EudraVigilance«​​ pomeni centralizirana evropska baza podatkov domnevnih neželenih reakcij na zdravila, ki imajo bodisi dovoljenje za promet z zdravilom bodisi so predmet preizkušanj ali kliničnih raziskav v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP).

»GDPR«​​ pomeni Uredba (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

​​ »Farmakovigilanca«​​ je zloženka, tvorjena iz besed pharmakon (grška beseda za zdravilo) in vigilare (latinska​​ beseda za biti buden oz. oprezen), ki pomeni varstvo pred neželenimi učinki farmacevtskih izdelkov.​​ Varstvo pomeni zagotavljanje varne uporabe zdravil, ocenjevanje njihove učinkovitosti ter spremljanje novih in znanih stranskih učinkov.​​ Izraz farmakovigilanca vključuje kakršno koli dejavnost, ki se izvaja z namenom zagotavljanja varne uporabe zdravil.​​ V skladu z opredelitvijo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), objavljeno leta 2002, farmakovigilanca pomeni »znanost in dejavnosti, povezane z odkrivanjem, ocenjevanjem, razumevanjem in preprečevanjem neželenih učinkov ali drugih z zdravili povezanih težav«.

»Osebni podatki«​​ pomeni kakršne koli informacije, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika (»posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki«).​​ Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so​​ značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

 

 • KAKO JE TREBA POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI, SEZNANITI S PRIČUJOČIM OBVESTILOM O VARSTVU ZASEBNOSTI

Ko v točki 6.2 spodaj opisujemo mogoče vire informacij, ne gre za edino možnost, da informacije prejmemo neposredno od posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki (osebe, na katere neposredno vpliva neželeni dogodek oziroma potrebujejo medicinske informacije o izdelku).

Obveščanje posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, glede obdelave podatkov, je pravilo varstva zasebnosti.​​ Ta obveznost za nas velja, tudi če osebnih podatkov ne prejmemo neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.​​ Vendar v nekaterih primerih nimamo dovolj informacij o posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki (vključno s pomanjkanjem kontaktnih podatkov).​​ V takih primerih ne moremo stopiti v stik neposredno s posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, in jih neposredno obvestiti o obdelavi, po tem ko od poročevalca prejmemo informacije o njih.

Kadar vir informacij (tj. poročevalec) ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, poročevalcu predlagamo in ga spodbujamo, naj posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (osebo, ki jo vprašanje neposredno zadeva), obvesti o obstoju in razpoložljivosti tega Obvestila o varstvu zasebnosti.​​ Zaželeno je, da se pošlje spletna povezava do tega Obvestila o varstvu zasebnosti ali da se vsaj sklicuje na vsebino in/ali okolje, v katerem je mogoče najti to Obvestilo o varstvu zasebnosti.

 

 • FARMAKOVIGILANCA

  • KAKŠNE SO OKOLIŠČINE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke bomo obdelovali v naslednjih okoliščinah.

Namen naše obdelave podatkov

Pravna podlaga​​ za našo obdelavo podatkov

Katere osebne podatke lahko obdelujemo?

Kako dolgo lahko obdržimo tovrstne podatke?

Richter​​ obdeluje osebne podatke, da si omogoči, da Richter:

 • lahko izpolni svoje obveznosti, določene s pravnimi predpisi glede sporočenih​​ neželenih dogodkov/neželenih učinkov zdravila;

 • lahko izvaja sistem za spremljanje varnosti zdravil;

 • lahko izpolnjuje obveznost poročanja neželenih učinkov zdravila, ki jo določajo pravni predpisi.

 • Da bi lahko spremljali varnostni profil naših izdelkov, lahko:

 • ocenimo sporočene informacije o neželenem dogodku/neželenem učinku zdravila;

 • zbiramo dodatne informacije o neželenem dogodku/neželenem učinku zdravila in okoliščinah;

 • odgovarjamo poročevalcem;

 • izvedemo nadaljnje obravnave poročil.

 

V zvezi z zgoraj​​ navedenimi nameni obdelave je pogodbeni obdelovalec za Richter Clinres Farmacija d.o.o.

Richter zavezuje zakonodaja, ki ureja farmakovigilanco, zaradi česar mora beležiti, obdelovati in hraniti informacije o neželenih dogodkih/neželenih učinkih zdravila ter osebne podatke, ki so vključeni v taka poročila, poleg tega pa ta poročila predložiti v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi.

Taki pravni predpisi so:

 • IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 520/2012 z dne 19. junija 2012 o izvajanju dejavnosti na področju farmakovigilance, določenih v Uredbi (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktivi 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta;

 • Smernice o dobri farmakovigilančni praksi (GVP) – Modul VI – Zbiranje, upravljanje in predložitev poročil o domnevnih neželenih reakcijah na zdravila.

 • 15/2012. (VIII. 22.) Uredba Ministrstva za človeške vire (Madžarska) o farmakovigilanci zdravil za humano uporabo

 • Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14)

 • Pravilnik o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 57/14 in 27/17)

Naslednje osebne podatke:

 • Bolnik

 • Kontaktni podatki (npr. ime + e-naslov + tel. št. + poštni naslov)

 • Starost, spol, spolno življenje

 • Teža, višina

 • Etnični izvor

 • Informacije o bolnikovih sorodnikih

 • Pretekle in​​ trenutne terapije v okviru zdravljenja ali pretekla in trenutna zdravila

 • Zdravstveno stanje

 • Zdravstvena anamneza

 

 • Poročevalec

 • Kontaktni podatki (npr. ime + e-naslov + tel. št. + poštni naslov)

 • Poklic

 • Razmerje z bolnikom

Richter arhivira in hrani farmakovigilančne podatke, dokler ima izdelek dovoljenje za promet z zdravilom ter še dodatnih deset let od poteka tovrstnega dovoljenja.

Rok hrambe je odvisen od​​ predpisov, ki hrambo podatkov urejajo.

 

/Na podlagi smernic GVP – modul VI​​ C.2.2.

in

drugega odstavka​​ 12. člena IZVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) št. 520/2012 z dne 19. junija 2012 o izvajanju dejavnosti na področju farmakovigilance, določenih v Uredbi (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktivi 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

  • KAJ/KDO JE VIR INFORMACIJ O NEŽELENEM DOGODKU/NEŽELENEM UČINKU ZDRAVILA

Richter lahko prejme informacije o neželenem dogodku/neželenem učinku zdravila od naslednjih virov:

 • bolnik;

 • zdravstveni delavec​​ (npr.​​ zdravniki, farmacevti, medicinske sestre, veterinarji, zobozdravniki, optiki, pedikerji, babice, vodje laboratorijev, strokovnjaki za biomedicino, fizioterapevti, nutricionisti);

 • tretja oseba (npr. družinski član bolnika, odvetnik, sodelavec);

 • javni vir (npr. strokovni članki);

 • drugi viri.

V večini​​ primerov osebne podatke prejmemo od zgornjih virov v okviru neposredne skupne rabe podatkov. Posameznikov načeloma ne zavezujemo k pošiljanju poročila o neželenem dogodku/neželenem učinku zdravila. Če prejmemo kakršne koli informacije o neželenem dogodku/neželenem učinku zdravila, ki so lahko povezane s katerim koli našim izdelkom, smo po zakonu zavezani zbrati informacije o primeru in primer obravnavati v skladu z opredeljenimi farmakovigilančnimi postopki. Po zakonu smo zavezani obdelovati osebne podatke,​​ ko se z njimi seznanimo.

Prosimo, da upoštevate, da so zdravstveni delavci po zakonu zavezani poročati o neželenem učinku zdravila, s katerim se seznanijo.

Poleg tega vas prosimo, da upoštevate, da moramo vedno zabeležiti in evidentirati kontaktne podatke​​ (ime in druge kontaktne podatke) poročevalca o neželenem dogodku/neželenem učinku zdravila.

  • NAČINI PREJEMANJA INFORMACIJ

Richter lahko neposredno nanj naslovljene informacije o neželenem dogodku/neželenem učinku zdravila prejme na naslednje načine (prek naslednjih kanalov):

 • elektronska komunikacija,

 • osebna komunikacija,

 • telefonska komunikacija,

 • spletne strani podjetja,

 • pošta.

 

  • KAJ STORIMO Z INFORMACIJAMI O NEŽELENEM DOGODKU/NEŽELENEM UČINKU ZDRAVILA

Postopek farmakovigilančnega poročanja natančno urejajo uredbe EU in nacionalni pravni predpisi.​​ Med delom s poročili lahko izvajamo naslednja dejanja:

 • Prejemanje​​ informacij o neželenem dogodku/neželenem učinku zdravila prek e-pošte, spletnih strani, telefonskih klicev, pošte, osebne izmenjave informacij in iskanja v javnih virih.

 • Evidentiranje in obdelava​​ neželenega dogodka/neželenega učinka zdravila v naših, nacionalnih ali mednarodnih bazah podatkov.

 • Ocenjevanje​​ neželenega dogodka/neželenega učinka zdravila (tj. medicinska ocena poročila o neželenem dogodku).

 • Nadaljnja obravnava​​ neželenega dogodka​​ (tj. zastavljanje vprašanj v zvezi z neželenim dogodkom, če prvotno predložene ali razpoložljive informacije ne zadostujejo za celovito oceno primera).

 • Prenos in razkritje​​ podatkov o neželenem dogodku/neželenem učinku​​ zdravila prejemnikom, navedenim v točki​​ 6.5​​ spodaj.

 

  • ALI VAŠE OSEBNE PODATKE RAZKRIVAMO OZIROMA PRENAŠAMO

Richter lahko v skladu z zakonodajo, ki ureja področje farmakovigilance, osebne podatke, povezane s farmakovigilančnimi​​ informacijami, deli s:

 • subjekti (družbo Gedeon Richter Plc, njenimi hčerinskimi družbami, podružnicami in predstavništvi) v skupini Richter;

 • regulativnimi organi, nacionalnimi zdravstvenimi organi, kar vključuje vnos primera v sistem EudraVigilance (vendar​​ se prenos osebnih podatkov v sistem EudraVigilance opravi izjemno redko, saj zadostujejo anonimizirani podatki);

 • ponudniki storitev, ki so vključeni v farmakovigilančni sistem in naše procese (Clinres Farmacija d.o.o.);

 • poslovnimi partnerji (s katerimi tržimo iste farmacevtske izdelke v različnih državah na podlagi medsebojnih pogodb).​​ 

 

 • SLUŽBA ZA MEDICINSKE INFORMACIJE

  • KAKŠNE SO OKOLIŠČINE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke bomo obdelovali v spodnjih okoliščinah, razen če se vprašanje/zahteva nanaša​​ na zadeve, povezane s farmakovigilanco, saj v tovrstnem primeru velja točka 6.

Namen naše obdelave podatkov

Pravna podlaga za našo obdelavo podatkov

Katere osebne podatke lahko obdelujemo?

Kako dolgo lahko obdržimo tovrstne podatke?

Da bi odgovorili na​​ vaše vprašanje in izpolnili vaš​​ zahtevek.

Vaša predhodna prostovoljna privolitev

Vaše kontaktne podatke in podatke, navedene v vašem​​ zahtevku.

(npr.: ime, e-naslov, tel. št., zdravstveni podatki, drugi podatki, ki nam jih posredujete v vaši komunikaciji z​​ nami)

Dokler ne odgovorimo na vaše vprašanje/zahtevek,​​ vendar največ pet let.

 

  • KAJ/KDO JE VIR ZAHTEVKA/VPRAŠANJ GLEDE MEDICINSKIH INFORMACIJ

Richter lahko prejme medicinske informacije ali poizvedbo glede medicinskih informacij od naslednjih virov:

 • bolnik;

 • zdravstveni delavec​​ (npr.​​ zdravniki, farmacevti, medicinske sestre, veterinarji, zobozdravniki, optiki, pedikerji, babice, vodje laboratorijev, strokovnjaki za biomedicino, fizioterapevti, nutricionisti);

 • tretja oseba (npr. družinski član bolnika,​​ odvetnik, sodelavec).

 

  • NAČINI PREJEMANJA ZAHTEVKOV/VPRAŠANJ GLEDE MEDICINSKIH INFORMACIJ

Richter lahko neposredno nanjo naslovljene zahtevke/vprašanja glede medicinskih informacij prejme na naslednje načine (prek naslednjih kanalov):

 • elektronska komunikacija,

 • osebna komunikacija,

 • telefonska komunikacija,

 • spletne strani, družbeni mediji družbe Richter,

 • pošta.

 

  • KAJ STORIMO Z MEDICINSKIMI INFORMACIJAMI/POIZVEDBO GLEDE MEDICINSKIH INFORMACIJ

Med obdelavo podatkov, ki smo jih prejeli, lahko izvajamo naslednja​​ dejanja:

 • Prejemanje​​ informacij prek e-pošte, spletnih strani (vključno z družbenimi mediji), telefonskih klicev, poštnih pisem in osebne izmenjave informacij.

 • Evidentiranje in obdelava​​ medicinskih informacij v naših, nacionalnih ali mednarodnih bazah podatkov.

 • Ocenjevanje​​ medicinskih informacij.

 • Nadaljnja obravnava​​ poizvedbe glede medicinskih informacij.​​ 

 • Prenos in razkritje​​ osebnih podatkov prejemnikom, navedenim v točki​​ 7.5​​ spodaj.

 

  • ​​ ALI VAŠE OSEBNE PODATKE RAZKRIVAMO OZIROMA​​ PRENAŠAMO

Da bi odgovorili na vaša vprašanja ali izpolnili vašo zahtevo, lahko osebne podatke Richter deli s:

 • subjekti (Gedeon Richter Plc. kot matično družbo, njenimi hčerinskimi družbami, drugimi podružnicami in predstavništvi) v skupini Richter;

 • ponudniki storitev Richter, ki so vključeni v zdravstveni sistem in procese (Clinres Farmacija d.o.o.).

 

 • DRUGI ZAHTEVKI

  • KAKŠNE SO OKOLIŠČINE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke bomo obdelovali v spodnjih okoliščinah, razen če se vprašanje/zahteva nanaša na zadeve, povezane s farmakovigilanco, saj v tovrstnem primeru velja točka 6, ali če gre za zahtevke/vprašanja glede medicinskih informacij, saj v tovrstnem primeru velja točka​​ 7.

Namen naše obdelave podatkov

Pravna podlaga za našo​​ obdelavo podatkov

Katere osebne podatke lahko obdelujemo?

Kako dolgo lahko obdržimo tovrstne podatke?

Da bi izpolnili vaš zahtevek.

Vaša predhodna prostovoljna privolitev

Vaše kontaktne podatke in podatke, navedene v vašem zahtevku.

(npr.:​​ ime, e-naslov,​​ tel. št., zdravstveni podatki, drugi podatki, ki nam jih posredujete v vaši komunikaciji z nami)

Dokler ne odgovorimo na vaše vprašanje/zahtevek, vendar največ pet let.

 

  • KAJ/KDO JE VIR ZAHTEVKA

Družba Richter lahko prejme zahtevke od naslednjih virov:

 • bolnik;

 • zdravstveni delavec​​ (npr.​​ zdravniki, farmacevti, medicinske sestre, veterinarji, zobozdravniki, optiki, pedikerji, babice, vodje laboratorijev, strokovnjaki za biomedicino, fizioterapevti, nutricionisti);

 • tretja oseba (npr. družinski član bolnika,​​ odvetnik, sodelavec);

 • drugi vir.

 

  • NAČINI PREJEMANJA DRUGIH ZAHTEVKOV

Podjetje Gedeon Richter lahko neposredno nanjo naslovljene druge zahtevke prejme na naslednje načine (prek naslednjih kanalov):

 • elektronska komunikacija,

 • osebna komunikacija,

 • telefonska​​ komunikacija,

 • spletne strani družbe Richter,

 • pošta.

 

  • KAJ STORIMO Z ZAHTEVKOM

Med delom z zahtevki lahko izvajamo naslednja dejanja:

 • Prejemanje​​ zahtevka prek e-pošte, spletnih strani (vključno z družbenimi mediji), telefonskih klicev, poštnih pisem in osebne izmenjave informacij.​​ 

 • Evidentiranje in obdelava​​ zahtevka v naših, nacionalnih ali mednarodnih bazah podatkov.

 • Ocenjevanje​​ zahtevka.

 • Nadaljnja obravnava​​ zahtevka.​​ 

 • Prenos in razkritje​​ osebnih podatkov prejemnikom, navedenim v točki​​ 8.5​​ spodaj.

 

  • ALI VAŠE OSEBNE PODATKE RAZKRIVAMO OZIROMA PRENAŠAMO

V zvezi z zahtevkom lahko Richter vaše osebne podatke deli s:

 • subjekti (Gedeon Richter Plc. kot matično družbo, njenimi hčerinskimi družbami, drugimi podružnicami in predstavništvi) v skupini Richter;

 • pogodbenimi partnerji (npr. odvetniki, svetovalci, zunanjimi strokovnjaki, poslovnimi partnerji).

 

 • KATERE VARNOSTNE UKREPE IZVAJAMO

Ko delamo (vključno z razkrivanjem) z osebnimi podatki, vedno zagotavljamo zaupnost osebnih podatkov, omejujemo dostop do osebnih podatkov, uvajamo pogodbene varnostne ukrepe za naše partnerje in ponudnike storitev, izvajamo notranje postopke za izpolnjevanje naših obveznosti glede varstva podatkov, izvajamo zadostne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov ter spoštujemo načela varstva podatkov, zlasti načelo najmanjšega obsega podatkov ter omejitve časa in namena.

 

 • KATERE PRAVICE IMATE V ZVEZI S SVOJIMI OSEBNIMI PODATKI

Imate pravico:

 • zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov;

 • zahtevati prenos​​ svojih osebnih podatkov sebi ali drugi osebi;

 • omejiti obdelavo svojih osebnih podatkov;

 • popraviti ali izbrisati napačne ali zastarele informacije;

 • izbrisati svoje osebne podatke (tj. osebne podatke, ki se obdelujejo na podlagi vaše privolitve);

 • ugovarjati​​ obdelavi svojih osebnih podatkov v nekaterih primerih (tj. osebnih podatkov, ki se obdelujejo na podlagi našega zakonitega interesa ali pravnega predpisa).​​ 

Če ugovarjate uporabi svojih osebnih podatkov, lahko zahtevate, da omejimo obdelavo teh podatkov.

Če vaše osebne podatke uporabljamo na podlagi vaše privolitve, lahko tako privolitev prekličete v večini primerov.​​ 

Upoštevajte, da so zgoraj navedene pravice lahko omejene.​​ Po zakonu smo zavezani obdelovati farmakovigilančne podatke.​​ V teh primerih vaših​​ osebnih podatkov ne smemo izbrisati.​​ 

Če nam bodo pravni predpisi dovoljevali, bomo seveda obdelavo podatkov zaustavili in vaše podatke za te namene izbrisali.​​ 

Za uveljavljanje svojih pravic nam pošljite zahtevek na enega od naših zgoraj navedenih​​ naslovov.​​ Pravico imate tudi vložiti pritožbo pri nadzornemu organu za varstvo podatkov, kot je navedeno v prvem delu (1​​ OSNOVA) tega Obvestila o varstvu zasebnosti.

Prosimo tudi, da upoštevate, da bomo pred izpolnitvijo vašega zahtevka mogoče morali preveriti vašo istovetnost.​​ Zato vas bomo lahko prosili, da nam predložite dodatne podatke.

6